Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.lookingforbooking.com) van Looking for Booking B.V. die haar hoofdkantoor heeft op
Verlengde Hereweg 174, 9722 AM, Groningen Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Groningen onder nummer 14083456 (Looking for Booking B.V.).

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke hotels en of intermediairs gereserveerd via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze specifieke hotels en of intermediairs.

Met de toegang tot en het gebruik van deze site stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden en beperkingen:

 1. Deze site verstrekt informatie aan u als gebruiker. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door de directie van Looking for Booking uitdrukkelijk afgewezen.

  LookingforBooking ontleent de informatie over de geldende tarieven aan de websites van de hotels of tariefinformatie van de intermediairs en/of door de hotels zelf aangeleverde informatie en kan daarom voor de juistheid van de weergegeven tarieven niet instaan. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de beslissing om een reservering bij een hotel of intermediair  tot stand te brengen en wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van die beslissing, ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de door LookingforBooking.com verstrekte informatie, onjuiste gegevens of verlies van gegevens.

  Als door een kennelijke typefout of een technische storing het tarief of andere voorwaarde van een hotel, intermediair of hoteldiensten verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven informatie is gereserveerd, kan de aanbieder weigeren een dergelijke reservering aan te nemen tegen de verkeerd weergegeven tarieven of voorwaarden. Consumentenprijzen zijn altijd inclusief BTW en worden als zodanig weergegeven op deze site.
   
 2. De informatie op deze website wordt aangevuld wanneer nodig en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.
   
 3.  Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Looking for Booking aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze sites of informatiebronnen.
   
 4. LookingforBooking biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door de directie van LookingforBooking uitdrukkelijk afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten
LookingforBooking, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LookingforBooking of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LookingforBooking is het niet toegestaan links naar sites van LookingforBooking weer te geven.
 
Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

LookingforBooking.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit